Prijímanie ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Požiadavky na prijatie pre šk. rok 2018/2019

Termíny zápisu  pre hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

7. 6.  2018 v čase 12. 00  do  18. 00 hod.

8. 6.  2018 v čase 12. 00  do  16. 00 hod.

Miesto zápisu: J. Jesenského 42, 9600 1 Zvolen

 

 

Prihlášky na talentové skúšky sú dostupné na  webovej stránke školy a zákonný zástupca  ich prinesie vyplnené so sebou na talentové skúšky. Prihlášky nie je potrebné zasielať elektronicky.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Hudobno-pohybová príprava:  diagnostika a príprava na ďalšie štúdium pre deti predškolského veku od 4 rokov alebo žiaci 1. ročníka základnej školy

Hudobný odbor:

Uchádzač  prednesie  jednoduchú detskú alebo ľudovú pieseň. Absolvuje jednoduché rytmické cvičenie s hudobným sprievodom učiteľa.  Posudzuje sa preukázanie sluchovo-intonačných  a rytmických schopností.

Výtvarný odbor:

Na talentových skúškach sa posudzuje  grafomotorický prejav uchádzača, farebné cítenie a zmysel pre kompozíciu.  Uchádzač  pracuje na zadaní s využitím kresby a maľby.  Náročnosť zadania úloh sú prispôsobené veku uchádzača. Vek žiaka od 5 rokov.

Tanečný odbor:

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová a tanečná improvizácia, sústredenosť, koordinácia pohybu. Vek žiaka od 6 rokov.

Literárno-dramatický odbor:

Zisťujú sa základné predpoklady – artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti. Uchádzač si pripraví prednes poézie alebo prózy. Vek žiaka od 7 rokov.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby:

Posudzuje  sa preukázanie motivácie o tento typ vzdelávania, kultivovanosť prejavu a primerané intelektové a tvorivé kvality uchádzača. Vek žiaka od 8 rokov.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené dňa 15. júna na vchodových dverách budovy školy a na webovej stránke školy.
K zápisu  je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa a 20 eur/zápisné.

V termíne do  30. 6. 2018  je potrebné vyzdvihnúť si na riaditeľstve školy rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.

riad. školy

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top