Talentové skúšky SK

Požiadavky na talentové skúšky pre Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene pre školský rok 2018/2019

8226 Q      hudobno-dramatické umenie 

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q 01 hudba – skladba

8229 Q 02 hudba – dirigovanie

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 04 hudba – hra na organe

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne

 

 Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2018/2019 takto :

 Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2018/2019 je úspešné vykonanie talentovej skúšky ! 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania,

b) získal základné vzdelanie – ukončil základnú školu

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY NA STIAHNUTIE PRE ODBOR:

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – stiahni TU  

(MONOLÓGY NA STIAHNUTIE: ŽENY TU,  MUŽI TU)

TANECstiahni TU

SPEVstiahni TU

HUDBAstiahni TU

 

Záujemca má možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na talentové skúšky

 Termíny prípravných kurzov:

Otvorenie: 15. 3. 2019, kurzy budú prebiehať v termíne od 15. 3. do 12. 4. 2019

Viac info na: www.pinkharmony.sk

_____________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromného konzervatória

PinkHarmony Zvolen:

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. na t. č. 0905 618 850, alebo ich nájdete na:  www.pinkharmony.sk

Prihlášky je potrebné poslať  do 28. 2. 2019

Talentové skúšky: 16. – 17. apríla 2019

Poplatok za prijímacie konanie:  – 20,- €.

Adresa: Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy

               Jesenského 42, 960 01 Zvolen

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top