PinkSong

Výsledková listina: STIAHNUŤ TU

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Vás pozýva na 7. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve

 „PINK SONG 2018“

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE: TU    PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE: TU

Vyhlasovateľ súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio Zvolen

Miesto konania súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio, J. Jesenského 42, Zvolen

Termín konanie súťaže:  27. apríl 2018

 

Súťažný poriadok

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých, základných škôl a konzervatórií,  ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do súťaže. Súťaž je verejná a jednokolová. Organizátor súťaže môže požadovať od súťažiaceho preukázanie veku.

Súťažné kategórie a povinný súťažný repertoár

1.A  kategória – do 9 rokov (vrátane)  – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 detská umelá pieseň

2.A kategória – do 12 rokov (vrátane) – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 detská umelá pieseň

3.A kategória – do 15 rokov (vrátane) – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 umelá pieseň

4.A kategória – do 18 rokov (vrátane) –  1 umelá pieseň + 1 ľubovoľná vokálna skladba

5.A kategória – do 25 rokov (vrátane) – 1 umelá pieseň + 1 ľubovoľná vokálna skladba

1.B  kategória – do 9 rokov (vrátane) –  1 slovenská populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

2.B kategória – do 12 rokov (vrátane) – 1 slovenská populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

3.B kategória – do 15 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 1.B, 2.B a 3.B  časový limit pre obe piesne spolu 4 – 6 minút

4.B kategória – do 18 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

5.B kategória – do 25 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 4.B  a 5.B  časový limit pre obe piesne spolu 5 –  7 minút

KATEGÓRIA C – ŽIACI KONZERVATÓRIÍ

1.C kategória – žiaci 1.- 3. ročníka konzervatória –  1 ľubovoľná populárna pieseň + 1 ľubovoľná muzikálová pieseň

2.C kategória – žiaci 4.- 6. ročníka konzervatória – 1 ľubovoľná populárna pieseň + 1 ľubovoľná muzikálová pieseň

Kategórie 1.C  a 2.C  časový limit pre obe piesne spolu max. 8 minút

Porota si vyhradzuje právo ukončiť vystúpenie nad stanovený časový limit.

Pre zaradenie do súťažnej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v deň súťaže.

Súťažiaci môže súťažiť súčasne v kategóriách A aj B.

Súťažiaci predvedú svoj spevácky výkon spamäti, so sprievodom klavíra, prípadne iné a maximálne 2 hudobné nástroje. Spievanie s podkladom nie je prípustné (platí rovnako pre kategórie „A“ , „B“ aj „C“). Spevácke výkony v kategóriách „B“ a „C“ budú predvedené v jednej piesni s použitím mikrofónu, v druhej piesni bez použitia mikrofónu. V kategóriách „A“ nesmie byť v súťažnom repertoári zaradená populárna alebo muzikálová pieseň.

Súťažiaca škola vysiela spevákov, pedagógov a korepetítorov na vlastné náklady. Súťažiaci, ktorí nemajú vlastného korepetítora, môžu  v krajnom prípade požiadať o korepetítora usporiadateľa súťaže Pink Song 2018. Musia tak urobiť v prihláške súťaže Pink Song 2018 a spolu s prihláškou zaslať aj notový materiál.

 Zloženie poroty

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na oznam  zloženia poroty najneskôr v deň konania súťaže.

Hodnotenie a ocenenia

Porota hodnotí súťažný výkon ako celok. Odborná porota udeľuje v každej kategórii umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme na základe dosiahnutého počtu bodov a ďalšie mimoriadne interpretačné ceny. Porota má právo neudeliť niektoré z ocenení v pásmach.

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých kategórii bude ocenený titulom „Absolútny víťaz súťaže Pink song 2018“.

Účastnícke poplatky

15 eur za súťažiaceho (20 euro ak súťažiaci súťaží súčasne v 2 kategóriách)

15 eur za pedagóga

15 eur za korepetítora

 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté prevádzkové náklady na organizáciu súťaže, obed a občerstvenie pre súťažiacich, korepetítorov a pedagógov.

Vyplnené prihlášky spolu s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku treba poslať najneskôr do  6. apríla 2018 na poštovú adresu školy:

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio

Jesenského 42

960 01 Zvolen

 

alebo elektronickou formou na mailovú adresu: info@pinkharmony.sk

 

V prípade zasielania prihlášky v elektronickej podobe bude súčasťou prihlášky skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: SK40 1111 0000 0066 2748 2004

Kód banky: 1111

VS 27042018

Do správy pre prijímateľa je potrebné napísať: „Pink Song Účastnícky poplatok“

 

Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

V prípade Vašej neúčasti zaniká nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Kontakt a informácie:

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

SZUŠ PinkHarmonyStudio

Zást. riad. školy

0905 068 872

pavurova.edita@pinkharmony.sk

Organizácia súťaže a časový harmonogram súťaže bude upresnený a zverejnený po uzavretí  a spracovaní prijatých prihlášok. Presný harmonogram a poradie súťažiacich bude oznámený vysielajúcim školám prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 3 dni pred dňom konania súťaže. Predpokladaný začiatok súťaže je od 7.30 prezentáciou, od 9.00 budú prebiehať jednotlivé súťažné kategórie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme veľa úspechov.

 

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.

riaditeľka školy

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top